Programul de studii universitare de masterat

Studii europene

 

Programul de Master Studii europene din domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se desfăşoară în Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul pentru Formarea Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane. Are o durată de 2 ani şi este acreditat ARACIS din anul 2011.

Prin pregătirea în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, programul Studii europene răspunde interesului major manifestat de absolvenţii din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste, precum şi din învăţământul tehnic superior, faţă de noile provocări economice, sociale, politice şi culturale ale construcţiei europene, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană. Oferta se adresează tuturor absolvenţilor cu studii superioare, dar în special inginerilor, care sunt interesaţi de o pregătire complementară culturală şi socio-politică de actualitate, cu scopul formării unor profesionişti care să acopere domeniul integrării europene şi să fie familiarizaţi cu problemele culturale, sociale, politice din spaţiul european.

Misiunea programului Studii europene este de a forma viitori  specialişti care să îşi desfăşoare activitatea profesională în domenii legate de viaţa politică şi culturală europeană, specialişti în analiza şi aprofundarea realităţilor culturale ale celor mai importante regiuni ale Uniunii Europene.

Prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, de-a lungul celor patru semestre, absolvenţii dobândesc o pregătire complementară, care iniţiază şi stimulează o serie de abilităţi menite să permită, ulterior, găsirea mai facilă a unui loc de muncă, atât în România, cât şi în alte ţări membre al Uniunii Europene. Absolvenţii programului de masterat Studii europene găsesc oportunităţi de valorificare a cunoştinţelor, atât în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de cercetare, organizaţii non-guvernamentale, dar şi în mediul privat, în procesul de atragere şi utilizare a fondurilor structurale şi de coeziune (firme de consultanţă şi management de proiecte).

Obiectivele generale ale programului de studii de masterat Studii europene sunt:

 • cunoaşterea procesului istoric al construcţiei europene;
 • cunoaşterea valorilor culturii europene;
 • cunoaşterea dimensiunilor educaţiei europene;
 • înţelegerea rolului culturii în reconstrucţia socială a Europei;
 • înţelegerea dificultăţilor apărute în procesul sinuos al construcţiei europene;
 • cunoaşterea modalităţilor de integrare a României în Uniunea Europeană;
 • conturarea unei viziuni coerente privind perspectivele politico-culturale şi sociale ale Uniunii Europene.

Competenţe:

 • cunoştinţe interdisciplinare din domeniile istoriei, filosofiei , ştiinţelor politice, sociologiei;
 • capacitatea de a înţelege complexitatea culturii şi contextul social şi politic în care se manifestă;
 • capacitatea de a înţelege logica internă a politicilor culturale europene;
 • abilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite pentru a înţelege problemele socio-culturale şi a propune soluţii pentru rezolvarea lor;
 • abilităţi de comunicare interculturală;
 • capacitatea de a evalua politico-moral societăţile europene;
 • aptitudini necesare pentru a identifica probleme culturale specifice în aria relaţiilor internaţionale şi a propune soluţii;
 • capacitatea de a rezolva probleme tehnico-ştiinţifice din domeniu.