Formare inițială pentru profesia didactică - Nivel II, pe parcursul studiilor universitare de masterat

În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022   privind  organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), prin Departamentul Formare pentru Cariera Didactică – Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU), organizează, pe parcursul studiilor universitare de masterat, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II (de aprofundare).

Programul de formare psihopedagogică este organizat în regim de finantare de la bugetul de stat, forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal,  condiţia fiind acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică (obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II).

 

Certificarea competențelor pentru cariera didactică

Conform art. 12, lit. b) al OMEN nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022, absolvenţii învăţământului superior care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin “certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II”, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.

Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului.

Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/ absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practica pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/ absolvire.

  

ORDIN Nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate