Platforma e-learning

Discipline umaniste

Disciplinele umaniste incluse în programele studiilor de licenţă îşi propun un tip de formare care pune în prim plan capacitatea de experimentare şi dezvoltare a culturii umaniste a viitorului inginer. Ştiinţele comunicării au sarcina de a construi punţi între cultura cunoaşterii umaniste şi cea a domeniului tehnic. Cursurile respective sunt permanent actualizate şi restructurate în funcţie de exigenţele specifice cărora trebuie să le raspundă diferitele generaţii de studenţi în contextul unei deveniri extrem de dinamice a societăţii  contemporane. 

Obiectivele disciplinelor

Modele de comunicare

 • Conturarea competenței comunicaționale a specialistilor în societatea cunoașterii și a informației
 • Prezentarea comunicării prin circuite profesionale și instituționale propune o orientare dinamică  și pragmatică
 • Aplicarea şi recunoaşterea unor elemente ale acestora la/în situaţii practice de viaţă
 • Formarea şi dezvoltarea competenţelor sociale şi comunicaţionale ale studenţilor

Filosofia culturii

 • Iniţierea studenţilor în reflecţia filosofică referitoare la condiţia culturală a omului contemporan în contextul scindării culturii în cultură umanistă şi cultură tehno-ştiinţifică
 • Cunoaşterea sistemului culturii și dobândirea competenței de a interpreta și evalua caracteristicile și tendințele proprii culturii contemporane: globalizare, informatizare, multiculturalism, integrare europeană
 • Clarificări conceptuale și metodologice care să conducă studenţii la  formarea unor criterii de autoevaluare a statutului cultural propriu și de orientare în lumea contemporană
 • Asimilarea și, respectiv, dobândirea de către studenţi a acelor cunoştinţe şi competenţe care să le permită formarea unei gândiri proprii și a capacității de interpretare și evaluare a unor situații de viață din perspectivă filosofică

Ecofilosofie

 • Iniţierea studenţilor în reflecţia filosofică asupra relaţiilor omului cu natura în vederea asimilării culturii ecologice şi, respectiv, a dobândirii unui stil de viaţă ecologic
 • Clarificarea impactului activității omului asupra comunității ecologice a Terei și a raportului dintre economic și simbolic în determinarea comportamentului ecologic
 • Evidențierea fundamentului axiologic al voinței de putere asupra naturii proprie omului modern
 • Dobândirea competenţei de a evalua cauzele, manifestările, implicaţiile sociale şi umane ale actualei crize ecologice şi de a identifica modalităţile posibile de depăşire a acesteia
 • Conştientizarea responsabilităţii omului contemporan, în general, a inginerului, în particular, în promovarea și implementarea unor strategii ale dezvoltări durabile

Ecologie umană

 • Cunoașterea problematicii relaţiilor omului cu natura în vederea formării conştiinţei ecologice şi a stimulării sensibilităţii ecologice
 • Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice ecologiei umane în vederea explicării și înțelegerii proceselor ecologice contemporane
 • Identificarea și evaluarea cauzelor și a consecințelor activităților transformatoare inițiate de om în raport cu mediul
 • Formarea criteriilor necesare evaluării responsabilităţii care revine omului contemporan, în general, inginerului, în special, în promovarea unei dezvoltări durabile şi a unui stil de viaţă ecologic
 • Stimularea valorificării creative a  potențialui propriu inginerului în promovarea culturii ecologice

Psihologie managerială

 • Furnizarea unui cadru teoretic pentru intelegerea aplicarii psihologiei la domeniul managerial
 • Formarea capacității de evaluare a unor situații organizaționale cu specific managerial
 • Asimilarea celor  mai importante tehnici utilizate în diagnoza şi intervenţia organizaţională
 • Formarea capacității de analiză a proceselor organizaționale implicate în situațiile de conducere
 • Transmiterea de informaţii privind comportamentul persoanei în situaţia de lucru, investigarea valorilor, atitudinilor şi satisfacţiilor în activităţile desfăşurate

Psihoinventică

 • Implicarea studenţilor în fundamentele psihologice ale creativităţii tehnice. Este urmarita insusirea  factorilor, principiilor şi problemelor cheie ale creativităţii tehnice.
 • Analiza şi dezvoltarea potenţialului creativ
 • Cunoaşterea şi interpretarea blocajelor care intervin în creativitatea individuală
 • Experimentarea atitudinilor creative şi exprimarea activă a disponibilităţilor creative
 • Însuşirea unui set de procedee şi tehnici de dezvoltare a gândirii originale cu aplicabilitate în aria tehnico-ştiinţifică
 • Explorarea proceselor creative la activităţi de grup

Instituții politice și administrație europeană:

 • Introducerea studenţilor în cunoaşterea arhitecturii instituţionale europene şi a politicilor europene menite să reconfigureze Europa secolului XXI
 • Familiarizarea cu temele, conceptele specifice domeniului investigat
 • Cunoașterea perspectivelor teoretice și a orientărilor metodologice necesare investigării cadrului instituțional european
 • Identificarea actorilor instituționali europeni și a aspectelor problematice existente în activitatea instituțională
 • Analizarea şi evaluarea proceselor decizionale ce au loc în Uniunea Europeană și România
 • Însușirea unui limbaj de specialitate
 • Aproprierea atitudinilor și valorilor morale, sociale, politice ce definesc Uniunea Europeană
 • Înţelegerea procesului decizional european și stimularea cercetării diferitelor teme legate de aceasta
 • Dezvoltarea capacității reflexive exercitată în calitate de   cetăţeni europeni
 • Capacitatea de a construi soluţii alternative pentru optimizarea vieţii politice europene şi româneşti
 • Conturarea abilităţilor comunicaţionale şi de cooperare la nivelul vietii profesionale si social-politice
 • Racordarea și implicarea creativă a studenților în mediul societal în condiţiile unei mobilităţi sporite a forţei de muncă

Noțiuni generale de drept:

 • Familiarizarea studenţilor cu noțiunile generale ale dreptului, cu esența și particularitățile sale, ca produs complex al societăţii, cu normele ce exprimă dimensiunea lui socială, în special, legată de producţie, repartiţie şi schimbul de activităţi între oameni
 • Analiza factorilor de configurare a dreptului ca rezultat al participării omului la viaţa socială, în corelare cu mediul natural şi social
 • Însuşirea metodelor și tehnicilor în baza cărora dreptul poate fi gândit, explicat și înțeles (concepte, categorii, principii, noţiuni fundamentale)
 • Identificarea de experienţe şi valori care asigură stabilitate şi valabilitate vieţii juridice
 • Cunoaşterea sistemului de drept comunitar european ca demers necesar înțelegerii mecanismului construcţiei unei Europe a securităţii şi justiţiei
 • Dobândirea unor cunoştinţe, abilități care să permită studenţilor analizarea şi evaluarea proceselor ce au loc în cadrul statului, dar și al Uniunii Europene
 • Însușirea unei terminologii adecvate
 • Cultivarea atitudinilor și valorilor morale, juridice, sociale, politice ce definesc statul și Uniunea Europeană
 • Conştientizarea rolului activ în societate în calitate de cetăţeni
 • Dezvoltarea abilităților de a opera cu judecăți de valoare și de a analiza critic ritmul transformărilor ce au loc în plan juridic, economic, politic, social, cultural
 • Intervenția creativă în desfăşurarea activităţii în Uniunea Europeană în condiţiile unei mobilităţi sporite a forţei de muncă

Cultură şi civilizaţie europeană:

 • Analiza, în succesiune lineară, a principalelor etape ale culturii şi civilizaţiei europene
 • Completarea pregătirii specialiştilor din învăţământul superior tehnic, prin lărgirea orizontului cultural al acestora
 • Juxtapunerea trecutului cu prezentul, cunoaşterea trecutului oferind o mai bună înţelegere a provocărilor societăţii actuale
 • Abilitatea de a identifica valorile culturii şi civilizaţiei europene
 • Capacitatea de a utiliza cunoştinţele dobândite în contexte multiculturale
 • Afirmarea abilităţilor de comunicare în context internaţional
 • Dezvoltarea capacităţii de a respecta şi aprecia diversitatea multiculturală
 • Abilitatea de a interacţiona şi colabora în vederea dezvoltării deprinderilor sociale
 • Dezvoltarea capacităţii de a aprecia moştenirea culturală europeană
 • Capacitatea de a investiga critic şi analitic societăţile europene actuale

Istoria religiilor:

 • Cunoaşterea originii şi evoluţiei religiilor din Antichitate şi până în epoca modernă
 • Înţelegerea impactului deţinut de religie în definirea societăţilor umane
 • Cunoaşterea rolului religiei în lumea contemporană
 • Înţelegerea valorilor promovate de diferite religii
 • Dezvoltarea respectului faţă celelalte religii
 • Abilitatea de a analiza rolul cultural al religiei
 • Dezvoltarea capacităţii de a accepta diversitatea religioasă

Sociologie

 • Familiarizarea studenţilor cu temele şi conceptele fundamentale ale sociologiei
 • Prezentarea principalelor aspecte ce caracterizează societatea contemporană şi societatea românească actuală
 • Studenţii se vor familiariza cu perspectiva particulară a sociologiei de a analiza fenomenele şi procesele sociale
 • Prezentarea metodelor și instrumentelor de analiză a vieții sociale specifice sociologiei, facilitând și cunoașterea principalelor perspective teoretice ale sociologiei
 • Permite studenților dezvoltarea capacităților de analiză și sinteză, dezvoltarea unor orientări atitudinale de tip democratic, prin conștientizarea diversității societăților contemporane, determinând dezvoltarea interesului faţă de valorificarea creativă a potenţialului individual în investigarea ştiinţifică a socialului
 • Dobândirea unor cunoştinţe în domeniul sociologiei este indispensabilă în toate domeniile vieții sociale, acestea fiind utile în sectorul economic, în organizaţii politice, în domeniul culturii, în mass-media, în insituţii educaţionale şi în sistemul de sănătate

Doctrine politice:

 • Cunoaşterea şi însuşirea conceptelor fundamentale ale gândirii politice europene, precum şi a fundamentării lor filosofice
 • Premisa de la care se porneşte este că dincolo de disputele dintre partidele politice, sau de cele dintre diferitele opţiuni ideologice, care par adesea ireconciliabile, se pot identifica condiţiile minimale ale unui consens politic raţional
 • pe lângă expunerea conceptelor, ideilor şi temelor majore ale doctrinelor politice tradiţionale, cursul va urmări dezvoltarea capacităţii studenţilor de a opera cu distincţia dintre spiritul filosofic al unei anumite doctrine politice şi caracterul său programatic, adeseori prea dogmatic
 • Studenţii vor putea să identifice cu precizie ce este comun şi diferit în strategiile şi programele partidelor politice şi să construiască soluţii alternative pentru optimizarea vieţii politice
 • Studenţii vor dobândi abilităţile de comunicare politică şi de exercitare a raţiunii practice în spaţiul public
 • Evaluarea principalilor actori ai vieţii politice şi identificarea supoziţiilor paradigmatice care diferenţiază doctrinele şi ideologiile politice
 • Studiile de caz, cu referire la viaţa politică românească şi internaţională, vor dezvolta abilităţile studenţilor de a opera cu judecăţi de valoare şi de a analiza critic conflictele politice majore ale lumii contemporane

Politologie:

 • Introducerea conceptelor generale și specifice utilizate în domeniul social și politic, analizând, pe baza unor metode de studiu proprii, principalii actori politici, acțiunile și relațiile acestora, precum și principalele instituțiile politice, urmărind determinarea unor modele alternative și inovative de dezvoltare social-politică
 • Formarea capacității de elaborarea unor analize, studii, rapoarte sau alte publicații ce pot servi instituțiilor guvernamentale (autorități publice centrale și locale), partidelor politice, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale, dar și altor organizaţii sau persoane interesate din domeniul social
 • Dezvoltarea unor abilități de comunicare socială și profesională
 • Contribuie la dezvoltarea unei culturi politice favorbile unei cetățenii active, bazată pe valori, norme, și comportamente democratice, popularizând rezultatele cercetării sociale la nivelul întregii societăți