Programul de studii universitare de masterat

Comunicare Managerială

 

Programul de master Comunicare Managerială din domeniul Ştiinţe ale Comunicării este cel mai vechi program de studii postuniversitare al Departamentului de Pregătire pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea IMST, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Lansat în 2002 şi acreditat ARACIS în 2011, masteratul a devenit deja un reper pe piaţa educaţională pentru formarea de profesionişti capabili să îşi asume sarcini în domeniul comunicării instituţionale. În structura actuală, cu patru semestre, reprezintă un program de pregătire specializat, care are drept obiectiv dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru o carieră în sectorul public şi este destinat atât celor care doresc apofundarea cunoştinţelor în ştiinţele comunicării, cât şi celor care, venind din domenii conexe, doresc o specializare în comunicarea managerială.

Masteratul pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară pentru activarea în structuri ale administraţiei publice locale şi centrale româneşti şi europene precum şi în instituţii ale sectorului public – transport, sănătate, educaţie, politici de mediu, dezvoltare urbană, accesare fonduri europene. Absolvenţii pot ocupa posturi de management în departamente de comunicare ale diferitelor companii şi organizaţii, precum şi în agenţii de consultanţă pentru relaţii publice şi publicitate.

Obiectivele programului de studii de masterat Comunicare Managerială:

 • Dobândirea competenţei şi a abilităţilor comunicaţionale în contextul globalizării şi integrării europene;
 • Înţelegerea rolului comunicării – premisă a reuşitei în relaţiile manageriale;
 • Cunoaşterea modelului comunicării intersubiective şi a elementelor de strategie argumentativă;
 • Însuşirea tehnicilor de performanţă comunicativă şi de optimizare a comunicării în grup: stiluri de negociere la nivelul grupurilor; comunicarea în situaţii de criză, tehnici de gestionare a conflictelor în grupurile profesionale;
 • Clarificarea particularităţilor comunicării instituţional-profesionale;
 •  Însuşirea comportamentui comunicaţional profesional, a stilului şi tehnicilor de comunicare creativă;
 • Modelarea personalităţii comunicative în context european.

Curriculumul este echilibrat în ce priveşte conţinutul teoretic şi aplicativ fiind structurat astfel  încât să ofere baza teoretică necesară unei bune înţelegeri a proceselor de comunicare, dar şi capacităţi, abilităţi şi competenţe de gestionare a comunicării în contexte sociale, economice, tehnice variate.

Conţinutul tematic:

 • Comunicarea – competenţe şi abilităţi. Structura, dinamica şi funcţiile comunicării;
 • Modele de comunicare managerială şi consultanţă de imagine;
 • Comunicare politică. Personalitate comunicativă în context european;
 • Caracteristici ale comunicării în structuri organizaţionale;
 • Comunicare interculturală şi strategii ecologice;
 • Strategii de consiliere şi consultanţă interculturală europeană, imagine şi negociere în relaţiile internaţionale.

Competenţe:

 • Abilităţi şi competenţe comunicaţionale în context instituţional;
 • Capacitate de optimizare a comunicării intra-instituţionale;
 • Capacitatea de gestionare a relaţiilor de putere şi subordonare în context instituţional;
 • Abilitatea de a gestiona situaţiile de criză;
 • Valorificarea abilităţilor şi competenţelr comunicaţionale în dobândirea statutului de manager de succes.

Activităţile didactice se vor desfăşura după tehnici şi metode moderne, flexibile, specifice domeniului cercetat.  Se vor contura o serie de competenţe transversale, prin participarea în echipă pluridisciplinară şi asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice, în cadrul unui proces de formare continuă şi utilizare eficientă a resurselor informaţionale precum şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator.